میزبانی وب استاندارد

HCHS - 10GB
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • ندارد ادان دامنه
HCHS - 20GB
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • ندارد ادان دامنه